Ledarskap

Chef- och ledarskapsutveckling

Utvecklas som ledare och stärk din ledarroll med en ledarskapsutbildning. Bli bättre på att leda både dig själv, gruppen och verksamheten.

I en ledarskapsutbildning hos PEu-teamet får du träning och verktyg för att arbeta med ett effektivt och framgångsrikt ledarskap. Under några praktiskt inriktade dagar skaffar du dig viktiga nycklar för de olika situationer som du möter som chef och som ledare.


Chefen som kulturbärare

Chefer bär arbetsplatsens kultur och ledningsstilen sätter avsiktligt eller oavsiktligt sin prägel på arbetsplatsen. Till arbetsledarkompetensen hör att kunna skapa balans mellan de krav som ställs och de resurser samt befogenheter individen eller gruppen förfogar över för att hantera kraven. Denna uppgift har stor betydelse för arbetsbelastning och stress. Konflikthantering är en annan viktig uppgift och skillnaden mellan en skicklig och en mindre skicklig chef i fråga om att förebygga eller hantera konflikter kan vara mycket stor ur stressynpunkt.


Chefens egna arbetsmiljö

Om arbetsledare och chefer är pressade i sina egna arbetssituationer påverkar detta även deras möjligheter att se till medarbetarnas arbetsmiljö. Även chefer måste ha goda förutsättningar att genomföra sitt arbete. Det finns naturligtvis någon form av begränsningar för hur många underställda en chef kan ha. Blir det alltför många förhindras den kanske viktigaste chefsuppgiften – att hålla ihop gruppen och stödja och vägleda medarbetarna.

För mellanchefer kan bristande stöd och uppmuntran från överordnade chefer vara ett problem som skapar känsla av ensamhet och utsatthet.