Medarbetarsamtal


Medarbetarsamtal

Två slags medarbetarsamtal är vanliga: lönesamtal och        utvecklingssamtal. Ofta hålls de isär och sker vid olika tillfällen.  I allmänhet finns det angivet i ett avtal mellan fackförbundet och arbetsgivarorganisationen hur ofta sådana samtal ska genomföras. 

I ett utvecklingssamtal kan man ta upp övergripande frågor så som mål och arbetsresultat, men också värderingar, etik, engagemang och sociala relationer på arbetsplatsen. Samtalet ska leda till en, för medarbetaren, individuell utvecklingsplan som är kopplad både till verksamhetens och invididens behov.


För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden. I bästa fall kan samtalet leda till utveckling och nya arbetsuppgifter.


För chefen är medarbetarsamtalet en möjlighet att påverka de anställda att göra ett bättre jobb. Medarbetarsamtalet blir på det sättet en viktig del av verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå de mål företaget strävar mot. Genom samtalet kan chefen också fånga upp idéer som kan vara till nytta i arbetet.


Vanligtvis upprättar chef och medarbetare tillsammans en utvecklingsplan för medarbetaren för att på så sätt kunna sätta upp gemensamma mål för framtiden. Planen kan innehålla stort som smått. Det är viktigt att inte glömma bort att gå igenom förra årets plan och följa upp det man kom fram till då.


Samtal på tu man hand mellan chef och underordnad kan bli laddade. De kan handla om löneförhandling, kritik eller kanske svåra konflikter på arbetsplatsen.


Om medarbetarsamtalet rör känsliga frågor kan det vara bra med förhållningsregler under samtalet. Kanske ska man undvika att diskutera någon som inte är med? Ofta handlar det om att fokusera på det viktigaste, att diskutera framtiden och att båda parter känner att de får ut något av samtalet.PEu-teamet AB  Tel: 040-462900, E-post:info@peuteamet.se